Garancija

Uslovi i odredbe garancije

Proizvodi iz prodajnog program CEE-MED d.o.o.  (u daljem tekstu: Distributer), na koje se odnose uslovi i odredbe garancije, su medicinska sredstva namijenjena samoupotrebi od strane krajnjih korisnika (u daljem tesktu: proizvod).  

Proizvođači proizvoda iz prodajnog programa Distributera garantuju da njihovi proizvodi nemaju nedostataka u izradi i materijalu.

Distributer za proizvode obezbjeđuje zamjensku garanciju u skladu sa uslovima garancije proizvođača proizvoda. Zamjena proizvoda je moguća samo ukoliko je proizvod koji je predmet zamjene zapakiran u originalnom pakiranju proizvoda*.

Zamjenska garancija važi tokom garancijskog perioda proizvoda, a period trajanja iste varira u zavisnosti od vrste proizvoda i načina upotrebe proizvoda od strane krajnjeg korisnika.

*Iz sigurnosnih i higijenskih razloga Distributer ne prihvata povrat neadekvatno embaliranih proizvoda.

Distributer ne odobrava kupcima mogućnost povrata robe/proizvoda uz povrat novca.

Zamjena unutar 8 dana od dana kupovine

Distributer će izvršiti zamjenu proizvoda u slučajevima ako kupac unutar osam /8/ dana od dana kupovine konstatuje da je proizvod nekompletan, oštećen ili neispravan.

Ako prilikom prve upotrebe proizvoda kupac ustanovi da je proizvod oštećen ili nekompletan, zamjenu ostvaruje na prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen. Zamjena proizvoda može se izvršiti isključivo uz priložen original račun o kupnji proizvoda i ako vanjsko pakiranje proizvoda nije na bilo koji način oštećeno/ mijenjano. Dodatan uslov za zamjenu proizvoda jeste da na proizvodu nisu nastala fizička oštećenja nakon otvaranja vanjskog pakiranja od strane kupca.

Zamjena nakon 8 dana od dana kupovine

Zamjena proizvoda po isteku roka 8 dana od dana kupnje primjenjuje se isključivo na proizvode unutar garancijskog roka.

Kupac, koji tokom perioda upotrebe proizvoda sa garancijom utvrdi da je proizvod neispravan, ima pravo na reklamaciju proizvoda i potencijalnu zamjenu sa novim.

Reklamacija proizvoda sa garacijom priznaje se samo unutar garantnog roka. Reklamacija se vrši na prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen. Kupac je obavezan prodajnom mjestu dostaviti reklamirani proizvod u originalnoj proizvođačkoj amabalaži, garantni list i račun o kupnji. Prodajno mjesto će sa reklamacijom upoznati Distributera. Distributer će nakon konstatacije uzroka neispravnosti robe odlučiti o daljem postupanju po reklamaciji i o tome obavijestiti  prodajno mjesto, a prodajno mjesto kupca proizvoda.

Ukoliko Distributer konstatuje da je reklamirani proizvod korišten u skladu sa uputama proizvođača i da se uzrok reklamacije ne može riješiti uz pomoć tehničke podrške Distributera, kupcu će reklamirani proizvod biti zamijenjen novim. Zamjena proizvoda se obavlja na prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen.

Izuzetno od prethodno navedenog, garancija za AiDEXTM CGMS  komponente vrijedi samo ako je reklamacija direktno prijavljena Distributeru putem web stranice (stranica Podrške)  i ako je  on-line obrazac ispravno popunjen.

Ograničenja garancije

Medicinski uređaji se ne mogu zamijeniti unutar osam /8/ dana od dana kupnje ako je vanjsko pakiranje proizvoda na bilo koji način oštećeno ili se na uređaju konstatuju fizička oštećenja koja su mogla nastupiti nakon otvaranja vanjskog pakiranja.

Distributer će izvršiti zamjenu proizvoda unutar garancijskog roka ukoliko utvrdi opravdanost razloga reklamacije.

Garancija ne vrijedi ako je proizvod popravljala ili servisirala neovlaštena osoba.

Garancija ne pokriva zamjenu i popravku proizvoda za kvarove uzrokovane pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, mehaničkim oštećenjima, nedostatkom razumne brige, rukovanjem suprotno uputstvu za upotrebu, usljed korištenja neodobrenog potrošnog materijala, oštećenja uzrokovanih požarom ili bilo kojim drugim radnjama izvan ljudske kontrole.

Osim kako je navedeno u gornjim paragrafima, Distributer se odriče svih drugih garancija, implicitnih ili izričitih, uključujući garancije o utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu s obzirom na namjenu korištenja proizvoda.  Distributer neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu, posljedičnu ili slučajnu štetu.

Proizvođač AiDEXTM CGMS garantira da njegovi proizvodi nemaju nedostataka u izradi i materijalu.

Garancija i povrat AiDEX senzora

AiDEX senzori  pokriveni su 1- godišnjom garancijom od datuma proizvodnje otisnutog na pakiranju senzora samo za skrivene nedostatke proizvoda.

AiDEX senzori su medicinski uređaji koji se ne mogu vratiti sa mogućnošću povrata novca. Zamjena AiDEX senzora je moguća samo u originalnom pakiranju proizvoda uz uslov da isto nije na bilo koji način mijenjano*.
*Iz sigurnosnih i higijenskih razloga ne možemo prihvatiti povrat neadekvatno embaliranih proizvoda.

Garancija i povrat AiDEX transmittera (odašiljača)

AiDEX odašiljači pokriveni su 4-godišnjom garancijom od datuma proizvodnje otisnutog na pakiranju odašiljača samo za skrivene nedostatke proizvoda.

AiDEX odašiljači su medicinski uređaji koji se ne mogu vratiti sa mogućnošću povrata novca ako je vanjsko pakiranje proizvoda otvarano ili na bilo koji način oštećeno/ mijenjano*.
*Iz sigurnosnih i higijenskih razloga ne možemo prihvatiti povrat neadekvatno embaliranih proizvoda.

Garancija i povrat PDA uređaja

AiDEX PDA uređaji pokriveni su 4-godišnjom garancijom od datuma proizvodnje otisnutog na pakiranju uređaja samo za kvarove proizvoda.
AiDEX PDA uređaji su medicinski uređaji koji se ne mogu vratiti sa mogućnošću povrata novca.  Zamjena AiDEX PDA je moguća samo u originalnom pakiranju proizvoda uz uslov da isto nije na bilo koji način mijenjano*.
*Iz sigurnosnih i higijenskih razloga ne možemo prihvatiti povrat neadekvatno embaliranih proizvoda.

Garancija za mjerač HbA1c

Proizvođač Mjerača HbA1c - A1C EZ 2.0 garantira  da njihovi proizvodi nemaju nedostataka u izradi i materijalu.
Mjerač HbA1c - A1C EZ 2.0 je pokriven 36-mjesečnom garancijom od datuma kupnje samo za kvarove proizvoda.
Mjerači HbA1c - A1C EZ 2.0 uređaji su medicinski uređaji koji se ne mogu vratiti sa mogućnošću povrata novca.

Garancija za mjerač lipida

Proizvođač Mjerača lipida  - LPM-102 garantira  da njihovi proizvodi nemaju nedostataka u izradi i materijalu.
Mjerača lipida  - LPM-102 je pokriven 18 mjesečnom garancijom od datuma kupnje proizvoda samo za kvarove proizvoda.
Mjerači lipida  - LPM-102  su medicinski uređaji koji se ne mogu vratiti sa mogućnošću povrata novca.