Zavod/Fond zdravstvenog osiguranja

TEstna Lokacija

Visina učešća Zavoda za senzor

Provjera Testni tekst

Visina učešća Zavoda za transmiter

Pokusaj

Način ostvarivanja prava

Proba za test

Životna dob

Provjera Testni tekst

Medicinske indikacije

Proba za test

Mjesto izdavanja

Pokusaj

Procedura za ostvarivanje prava na pomagalo

Provjera Testni tekst

Napomena

Proba za test